На 14.03.2018 г. от 11.00 часа в Ритуалната зала на общината ще се проведе заседание на Общински съвет Бойница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Община Бойница
Област Видин, 3840, ул. “Георги Димитров” № 1
телефон /факс: 09 333 2436

О Б Я В А

На 14.03.2018 г. от 11.00 часа в Ритуалната зала на общината ще се проведе заседание на Общински съвет Бойница при дневен ред:

1. Приемане Програма за енергийна ефективност на община Бойница за периода 2018-2020 г.
2. Приемане Общински план за младежта 2018 г.
3. Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община Бойница за 2018-2019 г.
4. Приемане План за противодействие на тероризма в община Бойница.
5. Изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
6. Промяна на наименованията на социалните услуги ЦНСТ с.Бойница, ЦНСТ №1 с.Бориловец и ЦНСТ № 2 и с.Бориловец.
7. Разпореждане с общинско имущество – отдаване под наем на земеделска земя собственост на Община Бойница.
8. Приемане Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.
9. Приемане Прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
10. Текущи.

Материалите са на разположение в канцеларията на техническия сътрудник на общински съвет Бойница.

Председател на ОбС:
Габриела Тошева

От Община Бойница