На 31.01.2018 г. от 11 часа в Ритуалната зала на общината ще се проведе заседание на Общински съвет Бойница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Община Бойница
Област Видин, 3840, ул. “Георги Димитров” № 1
телефон /факс: 09 333 2436

О Б Я В А

На 31.01.2018 г. от 11 часа в Ритуалната зала на общината ще се проведе заседание на Общински съвет Бойница при дневен ред:

1.Приемане структура на общинска администрация Бойница за 2018 година.
2.Приемане Бюджета на общината и плана за капиталовите разходи за 2018 г.
3.Приемане Годишен отчет за състоянието на престъпността и охраната на обществения ред на територията на община Бойница.
4.Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за стопанската 2017-2018 година.
5.Приемане Отчет за изпълнение на програмата за управление дейностите по отпадъците за 2017 г. в община Бойница.
6.Приемане Информация за значими културни събития на местно, национално и международно ниво в Община Бойница за 2018 година.
7.Определяне мандат на представителя на Община Бойница в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия обслужвана от В и К – Видин ЕООД.
8.Текущи
Материалите са на разположение в канцеларията на техническия сътрудник на общински съвет Бойница.

Председател на ОбС:
/Габриела Тошева/

От Община Бойница