Заседание на Общински съвет Бойница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Община Бойница
Област Видин, 3840, ул. “Георги Димитров” № 1
телефон /факс: 09 333 2436

О Б Я В А

На 29.12.2017 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на общината ще се проведе заседание на Общински съвет Бойница при дневен ред:

1. Информация за работата на общинската администрация относно получените жалби, сигнали и предложения на граждани.

2. Приемане План за работа на Общински съвет Бойница за 2018 година.

3. Определяне на представител от Община Бойница, който да бъде включен в състава на комисията за изработване на областна здравна карта.

4. Кандидатстване по проект „Красива България“.

5. Определяне такса битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси за 2018 година в Община Бойница.

6. Удължаване срока на Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Бойница за периода 2018 г. – 2020 г.

7. Текущи.

Материалите са на разположение в канцеларията на техническия сътрудник на общински съвет Бойница.

Председател на ОбС:
Габриела Тошева

От Община Бойница