Документи за обявен търг

О Б Я В А
ОТНОСНО: Отдаване под наем на земя частна общинска собственост по чл.19 ЗСПЗЗ, чрез публичен търг с явно наддаване в землищата на с. Бойница, община Бойница.

На основание Решения № 55/23.06.2017 г. на Общински съвет – Бойница и чл. 4 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове, конкурси по управление и разпореждане с общинско имущество.
1. Община – Бойница открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за сключване на правна сделка – отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на недвижим имоти, частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Бойница, община Бойница, представляващи земеделски земи, общо 170.222 дка , както следва:
Имот нива № 74012-4,000дка; №74020-4,000дка; №87015 – 2,633 дка; №90029- 1,274дка; №94022-6,184дка №98012-3,230 дка; № 114018-0,698дка; №134006-2,000дка; № 139017-4,722дка;№181001-4,818дка;№181006-9,200дка;№181019-9,000дка;№184030-3,000дка; №188006-3,026дка;№204004-2,611дка;№204007-4,000дка;№204012-3,854дка;№205001-3,17дка;№214034-2,168дка;№217006-0,794дка;№218007-0,550дка;№218008-5,834дка; №231020-3,785дка;№237024-2,345дка;№239007-2,672дка;№239017-1,908дка;№249010-2,782дка;№255029-3,199дка;№256002-2,500дка;№258016-1,104дка;№260002-2,237дка; №272018-6,269дка;№273007-2,544дка;№278007-4,000дка;№278019-4,176дка; №278022-3,000дка;№279013-2,207дка;№281004-4,500дка;№283005-3,300дка;№286010-4,300дка; №286020-3,397дка;№291005-4,500дка;№291028-7,492дка;№296022-1,500дка;№297013-3,972дка;№299041-3,530дка;№302006-2,237дка;№304014-6,000дка.
2.Търгът да се проведе на 20.07.2017 г /четвъртък/ от 10:30 часа в сградата на общинската администрация с.Бойница, ул.”Георги Димитров” №1.
3.Участници – всички юридически и физически лица подали документи за участие.
4. Документи за участие:
4.1. Заявление за участие по образец – подава се лично, всеки работен ден / от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч.до 17.00ч./ до 09.30ч. на 20.07.2017 год. в Деловодството на общинска администрация Бойница.
4.2. Копие от решението за регистрация на участника като стопански субект.
4.3. Копие от регистрация по регистър Булстат.
4.4. Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.
4.5. Документ за внесен депозит – копие от документа се прилага към заявлението за участие.
4.6. Документ за самоличност – представя се при подаване на заявлението и при поискване от председателя на тръжната комисия.
4.7. Декларация, че участникът няма задължения към общината по сключени с нея договори.
5. Депозит за участие в търга : за землище Бойница в размер на 510.00 лв., се превежда по банкова сметка на община Бойница BG13IABG74963300267701, Интернешънъл Асет Банк.
6. Условия на търга:
Председателят на комисията води търга, като обявява правилата, предмета и началната цена – 30.00 лв./ дка (тридесет лв./дка) и наем за една стопанска година по землища.
Стъпката за надаване е 10% (3.00 лв./дка) от началната цена (30.00 лв./дка).
Наддаването се извършва по реда на подадените заявления за участие, чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничена от председателя, като всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка.
Преди третото обявяване на последната оферта председателя прави предложение, че е последна, и ако няма друго предложение – обявява приключването на наддаването. Председателя обявява спечелилия участник и закрива търга.
Внесените депозити на не спечелилите участници се освобождават след връчване на протокола за резултатите от търга на гл. счетоводител на общината, но не по-късно от три дни след датата на търга.
В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявяват желание да наддават над първоначално обявената цена, внесените от тях депозити не се възстановяват.
Участникът спечелил търга заплаща предложената цена в 7 дневен срок от връчване на протокола от търга на касата на общината или по банков път, като внесения депозит се прихваща от цената.
При не плащане на цената в определения срок спечелилия участник губи правото за сключване на правната сделка, както и внесения от него депозит.
7.Търгът се смята за редовно проведен, ако в него участват най-малко двама. Всеки участник задължително трябва да осъществи една стъпка на надаване.
8.При явяване само на един кандидат търга се отлага с два часа. В случай, че през това време не се яви друг кандидат, заявилият участие печели търга с цена равна на началната увеличена с една стъпка.
9. При не явяване на кандидати да участват в търга определям дата 27.07. 2017 г. и всеки следващ четвъртък от 10:30 ч.

Изтегли заявление

Изтегли декларация

От Община Бойница