Заседание на Общински съвет Бойница – 23.06.2017 г

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Община Бойница
Област Видин, 3840, ул. “Георги Димитров” № 1
телефон /факс: 09 333 2436

О Б Я В А

На 23.06.2017 г. от 10 часа в Ритуалната зала на общината ще се проведе заседание на Общински съвет Бойница при дневен ред:

1. Приемане доклад от междинна оценка на общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Бойница
2. Разпореждане с общинско имущество – отдаване под наем на земеделска земя находяща се в землището на с.Бойница
3. Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища
4. Издаване запис на заповед от общината в полза на Агенция за социално подпомагане
5. Отчет за работата на кметство Периловец
6. Информация за решаване на социалните проблеми в Община Бойница
7. Разпореждане с общинско имущество – предоставяне на имоти придобити от общината на основание чл.19 от ЗСПЗЗ в собственост на Цанко Стефанов
8. Текущи.

Материалите са на разположение в канцеларията на техническия сътрудник на общински съвет Бойница.

Председател на ОбС:
Габриела Тошева

От Община Бойница